SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1. Organizatorul Campaniei Promotionale “Craciun dulce” (denumită în continuare „Campania”) este societatea MITRU SWEET FACTORY S.R.L. o societate comerciala infiintata in mod legal si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social în Targu Mures , Str.Infratirii nr.4 Ap 11,jud.Mures , înregistrată în Registrul Comerţului Mures  sub nr. J26/894/2018, CUI 39445624, Atribut fiscal RO, reprezentată legal de Mitru Sorin, în calitate de Administrator, denumită în continuare „Organizatorul„.

2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

3. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

4. Campania este organizată și desfășurată în Targu Mures.

5. Campania se va desfasura in perioada 25-28 noiembrie  , si se va incheia in 28 noiembrie la ora 17:00  denumită în continuare “Perioada desfășurării Campaniei” sau “Perioada Campaniei”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

6. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în , România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei),atata timp cat au posibilitatea sa ridice premiul din Targu Mures ,de la punctul nostru  de lucru si care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

7. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului.

8. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. REGULAMENTUL CAMPANIEI

9. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

a. In format electronic,postat pe pagina  de Facebook.

b. în urma unei solicitări.

10. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

11. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament.

12. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

13. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

14. Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE

15. Concursul “Craciun dulce”  se desfasoara pe pagina  https://www.facebook.com/Soso.sSweetLab/   din cadrul retelei de socializare Facebook.

16. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie:

· Sa dea follow  paginii  noastre de Facebook

· Sa dea like si share postarii  de concurs,si un comment  respectând cerințele din postare.


Inscrierile se fac pana in data de 28.11.2020 ora 17:00.

17. Vor intra in concurs doar persoanele care au respectat cerintele mentionate in Sectiunea 6, punctul 16.

18. Un utilizator al unui cont de Facebook se poate inscrie o singura data in cadrul Concursului. In cazul in care acelasi utilizator se inscrie de mai multe ori, doar prima inregistrare va fi considerata valida, restul inregistrarilor urmand a fi sterse de catre Organizator pe perioada desfasurarii Concursului ori neluate in calcul in cazul in care la momentul extragerii acelasi utilizator este selectat de mai multe ori.

19. Un Participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de catre acesta) in orice moment al desfasurarii Concursului daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat a fi in neconcordanta cu Concursul si cu Regulamentul. Inscrierea in Concurs este considerata o acceptare implicita a Regulamentului si prezumtia ca orice date cu privire la Participant sunt adevarate si corecte.

20. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul va considera respectiva participare ca fiind invalida.

21. Ora  limită de participare la Concurs este 17:00. După această oră, niciun comentariu nu va mai fi luat in considerare pentru inscriere.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOARE PREMIILOR

22. In cadrul acestei Campanii sunt acordate, prin tragere la sorti, doua (2) premii constând într-un voucher de 15% reducere la comanda castigatorului pentru Craciun ,si un box alcatuit din 6 choux’uri.

23. Valoarea fiecărui premiu este de 24  lei (boxul ) si 15% reducere la comanda de Craciun,  și va fi ridicat de câștigători de la laboratorul nostru,din Targu Mures,adresa :Strada Marasesti nr 15.

24. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiului si nici acordarea contravalorii in bani a premiului.

25. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii si nici cu valoarea lor in bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Organizatorul își rezervă dreptul de a mai extrage din lista de participant,inca o persoana,caruia i se va atribui premiul.

26. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 1 zi de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, organizatorulisi rezerva dreptul  de a  extrage o alta persoana  din lista.

SECTIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORULUI

27. Tragerea la sorţi va fi electronică,transmisa live, organizata pe website-ul random.org. Tragerea la sorti pentru acordarea premiilor va avea loc sambata 28.11.2020 la ora 20:00.

28. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate in Perioada desfasurarii Campaniei.

29. Pentru premii vor fi extrasi 2 câștigători . În cazul în care câştigătorul nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, se va apela la extragerea altui castigator.

30. Numele câştigătorilor vor fi  publicate, in ziua  extragerii  , pe pagina de Facebook.

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

10.1. Anunțarea câștigătorilor

31. Anunțarea câştigatorilor se va face sambata 28.11.2020 ,pe pagina noastra de Facebook .  Acestia vor fi informati  în legătura cu premiul câştigat şi procedura de validare.

32. Fiecare castigator va avea la dispozitie 1 zi lucratoare sa raspunda Organizatorului.

10.2. Validarea câștigătorul

33. Pentru validare, câștigătorul va fi rugat să furnizeze datele personale (nume, prenume şi adresa completa si numarul de telefon).

10.3. Acordarea premiului

34. Premiile vor fi ridicate de câștigător, pe baza actului de identitate, de la laboratorul nostru din Targu Mures.  Daca castigatorul nu are posibilitatea de a veni sa isi ridice premiul,premiul poate fi acordat si unei personae desemnate de castigator pentru a-l ridica in locul  lui.

35. Acordarea premiilor se va realiza in saptamana  30nov-4 dec.

SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

36. Participantul raspunde personal pentru orice consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau fara drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 12. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

37. Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

38. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.


39. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

40. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

  1. Imposibilitatea unui Câştigător de a intra in posesia premiului dorit;
  2. Reclamațiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului primirii acestuia, nu vor fi luate in considerae de catre Organizator;
  3. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.


41. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

42. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

43. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


44. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Câştigătorilor, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia.

SECTIUNEA 13. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

45. Prin înscrierea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor câștiga, numele și localitatea de reședință să fie facute publice și folosite în scopuri publicitare, fară alte obligații sau plăți.

46. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

47. Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date.

SECȚIUNEA 14. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

48. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

49. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

50. Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forţă majoră.

MITRU SWEET FACTORY S.R.L.,

Reprezentata prin Mitru Sorin